Regio Utrecht presenteert een alternatief voor het Tracébesluit Ring Utrecht

Alternatief om regio Utrecht duurzaam

en voor iedereen bereikbaar te houden 

Planning en uitvoerbaarheid

Beperkte risico’s, hinder en kosten

Het aanpassen van de weginfrastructuur is over het algemeen duur en ingrijpend. Met ons alternatief beperken we de kosten en risico’s. Onderdelen van pijler 1 (Verbeteren van alternatieven voor de auto) en pijler 3 (Beter benutten van het wegennet) kunnen sneller worden gestart en sneller leiden tot positieve reistijdeffecten. Ten tijde van de uitvoering van de infrastructurele maatregelen uit pijler 2, heeft de weggebruiker meer alternatieven beschikbaar. Dat zal de hinder beperken tijdens de uitvoering van de werkzaamheden binnen de bak.

Leefomgeving en klimaat

Minder uitstoot van CO2 en stikstof

Het beperken van de groei van het aantal auto’s op de snelwegen en de onderliggende regionale en lokale wegen heeft een positieve impact op de leefbaarheid. Ten opzichte van de situatie in 2040 zonder ingrepen leidt het ARU tot:

 • Minder uitstoot van CO2 en daarmee een bijdrage aan de klimaatopgave.

 • Minder uitstoot van stikstof, waardoor er meer stikstofruimte overblijft voor woningbouw en andere belangrijke opgaven.

Gezondheid

Betere luchtkwaliteit en meer lichaamsbeweging

Een verminderde groei van het autoverkeer draagt bij aan een gezonde regio. Ten opzichte van de situatie in 2040 zonder ingrepen leidt het ARU tot:

 • Minder geluidsemissies (enkele tienden van een dB tot circa 1 dB). De afname is echter dermate beperkt dat deze geen impact hebben op de benodigde geluidsmaatregelen. Alle geluidsmaatregelen zoals opgenomen in het Tracébesluit maken onderdeel uit van het ARU, ook de bovenwettelijke maatregelen uit de bestuursovereenkomst A27/A12 Ring Utrecht.

 • Meer actieve mobiliteit: fietsen en lopen draagt bij aan een actievere levensstijl en helpt ouderen langer actief te blijven.

Het ARU levert een bijdrage aan de mobiliteitstransitie: een deel van de automobilisten reist minder of gaat reizen met ov of actieve vormen van mobiliteit. Hierdoor verandert in 2040 de vervoerswijzeverdeling zoals hieronder weergegeven.

Verkeersveiligheid

Minder ongevallen op de A12 en A27

Het ARU is om de volgende redenen een verkeersveilig alternatief:

 • Voor de A27 en de bak bij Amelisweerd worden in beide richtingen weefvakken toegepast met 2x6 rijstroken. De keuze voor versmalde rijstroken zorgt dat er in de bak ruimte is voor vluchtstroken. De maximumsnelheid van 80 km/uur zorgt dat aan de ontwerprichtlijnen en daarmee ook aan de veiligheidsvereisten wordt voldaan.

 • In knooppunt Rijnsweerd wordt de verbindingsboog tussen A28 en A27 in zuidelijke richting vervangen door een fly-over.

 • Doordat er minder auto’s en minder sluipverkeer op regionale en lokale wegen zullen rijden, wordt het ook in de wijken veiliger.

Alternatief plan

De regio Utrecht heeft van het Rijk de ruimte gekregen om een alternatief plan uit te werken voor het Tracébesluit, om daarmee de geplande verbreding van de bak van de A27 bij Amelisweerd te voorkomen. De eerdergenoemde regionale en landelijke ontwikkelingen zijn gebruikt om tot een effectieve en duurzame alternatieve oplossing te komen: het Alternatief Ring Utrecht (ARU).

Maatschappelijke vraagstukken

Heel Nederland heeft te maken met uitdagende maatschappelijke vraagstukken. Klimaatverandering, stikstof, beperkte financiële middelen en schaarse ruimte maken dat we mobiliteitsvraagstukken nu op een andere manier beoordelen. De opgave rondom de Ring A27/A12 verdelen we daarom onder in vier thema’s:

Regionale ontwikkeling

De regio Utrecht groeit. Om die groei mogelijk te maken moeten we ruimte creëren. Niet alleen ruimte om te bouwen, maar ook ruimte om te verblijven en om te bewegen. Dit vraagt om ‘compacte verstedelijking’, met minder (geparkeerde) auto’s en een grotere rol voor de fiets en het ov.

In 2020 heeft de minister van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) het Tracébesluit A27/A12 Ring Utrecht getekend, met als onderdeel het verbreden van de A27 ter hoogte van Amelisweerd. De planvorming van het Tracébesluit startte al in 2006. Sindsdien is er veel veranderd. Dat geeft aanleiding om opnieuw te kijken naar de opgave en de oplossing.

Alternatief Ring Utrecht
Landelijke en regionale opgaven zorgen voor nieuw perspectief
Waarom een alternatief?

Het ARU berust op drie pijlers:


Analyses van deskundige bureaus en een panel van onafhankelijke experts tonen aan dat het ARU zorgt voor een gelijkwaardige bereikbaarheid, doorstroming en verkeersveiligheid ten opzichte van het Tracébesluit. Het ARU sluit beter aan op de klimaat- en stikstofopgave en voorkomt aantasting van het landgoed Amelisweerd. Verder vallen de kosten van de realisatie van het ARU lager uit dan die van het Tracébesluit.

Het Rijk heeft de regio Utrecht de mogelijkheid gegeven om een alternatief plan uit te werken voor de verbreding van de A27, onderdeel van de Ring Utrecht (Tracébesluit). Dit alternatief gaat uit van vergroting van de wegcapaciteit binnen de bak bij landgoed Amelisweerd waarmee we ruimte bieden voor het doorgaand verkeer en een goede bereikbaarheid realiseren. Aantasting van dit landgoed wordt hiermee voorkomen.  De regio Utrecht biedt dit alternatief aan aan het Rijk dat verantwoordelijk is voor de Ring Utrecht. De regio gaat met het Rijk het gesprek aan over het alternatief, om het samen verder uit te werken en waar nodig aanvullend onderzoek te doen.

Met het Alternatief Ring Utrecht (ARU) wil de regio bijdragen aan het realiseren van diverse landelijke en regionale maatschappelijke opgaven:

Lees meer over de verstedelijkingsopgave

Pijler 3: Beter benutten van het wegennet

De derde pijler van ons alternatief is dat we zorgen voor een betere verdeling van het verkeer rondom Utrecht over het netwerk en over de dag. Bij die betere verdeling is een belangrijke rol weggelegd voor de Noordelijke Randweg Utrecht (NRU) en het bredere wegennet.

Met het ARU streven we naar een langetermijnoplossing. Wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van uitbreiding van weginfrastructuur heeft aangetoond dat extra rijstroken niet alleen bestaande weggebruikers faciliteren, maar ook nieuwe weggebruikers aantrekken. Alleen inzetten op wegverbreding biedt dus geen structurele oplossing tegen files.

Onze aanpak bestaat daarom uit drie pijlers:

Sturen op zowel vraag als aanbod van autoverkeer
Wat is ons alternatief?

Pijler 1: Verbeteren van alternatieven voor de auto 

Aanvullend op deze maatregelen, zullen ook andere (regionale en landelijke) ontwikkelingen eraan bijdragen dat mensen in de toekomst vaker voor de fiets of het ov kiezen:

 • Het voornemen van de gemeente Utrecht om parkeerbeleid aan te scherpen en betaald parkeren in te voeren in de hele stad.

 • De afspraak van het kabinet in het Coalitieakkoord om vanaf 2030 naar een systeem van Betalen naar Gebruik te gaan.

Met het ARU nemen we daarom verschillende concrete maatregelen om regionale automobilisten te verleiden de auto vaker te laten staan:

Voor veel automobilisten op de A27 kan een ander vervoersmiddel of reizen buiten de spits een goed alternatief zijn. Dat blijkt uit onze analyses van het verkeer.

Pijler 2: Vergroten van de wegcapaciteit

Ook wanneer de groei van het aantal automobilisten beperkt wordt, blijft het nodig om aanpassingen te doen aan de weginfrastructuur. Hiermee vergroten we op een verkeersveilige manier de capaciteit van de A12 en de A27 en daarmee de doorstroming:

 • De capaciteit van de A27 ten noorden van knooppunt Rijnsweerd en de A12 wordt op dezelfde manier vergroot als hoe het is uitgewerkt in het Tracébesluit, namelijk door het toevoegen van capaciteit op de knooppunten en parallelbanen.

 • De capaciteit van de bak bij Amelisweerd wordt vergroot door van 10 rijstroken naar 12 versmalde rijstroken te gaan, passend binnen de ontwerprichtlijnen voor autosnelwegen.

 • Tussen de knooppunten Lunetten en Rijnsweerd wordt de maximumsnelheid teruggebracht tot 80 km/u, waardoor de verkeersveiligheid verbetert.

 • De verbindingsboog tussen A28 en A27 in zuidelijke richting bij knooppunt Rijnsweerd wordt vervangen door een nieuwe fly-over, voor meer capaciteit en verbeterde verkeersveiligheid.

Per onderwerp beoordelen we de verwachte effecten voor het jaar 2040, in vergelijking met de verwachte situatie in 2040 zonder ingrepen (de referentiesituatie). Bij elk onderwerp laten we apart zien hoe het ARU presteert ten opzichte van het Tracébesluit.

We hebben diverse ingenieurs- en adviesbureaus laten doorrekenen wat de effecten van het ARU zijn. Naast een beoordeling aan de hand van verkeersmodellen, haalbaarheid en kosten, hebben we ook gekeken naar de impact op brede welvaart. Met brede welvaart bedoelen we de kwaliteit van leven voor verschillende inwoners en verkeersdeelnemers. Om de impact op die brede welvaart te bepalen hebben we een breed beoordelingskader opgesteld, gebaseerd op recente inzichten.

Goede bereikbaarheid, veiligheid én leefbaarheid
Wat is het effect?

Bereikbaarheid

Reistijdwinst en minder drukte op lokale en regionale wegen

We verbeteren niet alleen de bereikbaarheid voor automobilisten, maar ook voor fietsers, voetgangers en ov-gebruikers. Die verbetering is op verschillende manieren meetbaar. Ten opzichte van de situatie in 2040 zonder ingrepen leidt het ARU tot:

 • Kortere reistijden op het hoofdwegennet.

 • Minder (sluip)verkeer op lokale en regionale wegen.

 • Robuuster mobiliteitssysteem door investeringen in weg, fiets én ov.

 • Betere bereikbaarheid van arbeidsplaatsen en voorzieningen zoals horeca en zorg: reizigers kunnen binnen dezelfde tijd verder reizen en daarmee meer arbeidsplaatsen en voorzieningen bereiken.

In het Coalitieakkoord Rutte IV staat dat de alternatieve invulling voor de A27/Amelisweerd zonder verbreding van de bak wordt uitgevoerd op voorwaarde dat die de bereikbaarheidsproblematiek op gelijkwaardige wijze oplost. De modelberekeningen laten zien dat het ARU een gelijkwaardige en verkeersveilige oplossing biedt voor de bereikbaarheid.

De maatschappelijke baten van het Tracébesluit en het ARU zijn vergelijkbaar, maar de kosten van het Tracébesluit zijn aanzienlijk hoger. De baten-kostenratio van het ARU is ook zonder de invoering van Betalen naar Gebruik boven de 1 (positief). In de besluitvorming wordt ook gekeken naar kwalitatieve maatschappelijke baten, zoals welzijn. Ook op deze aspecten laat het ARU een positiever resultaat zien dan het Tracébesluit.

Leefbaarheid en uitvoerbaarheid

Het ARU beperkt de kosten en de bouwrisico’s in vergelijking met het Tracébesluit. Het gaat uit van de huidige breedte van de A27, zodat verbreding en daarmee verdere aantasting van landgoed Amelisweerd wordt voorkomen. Bovendien draagt het ARU positief bij aan de leefbaarheid in de regio en heeft het een lagere stikstof- en CO2-uitstoot.

Antwoord op verstedelijkingsopgave

Het ARU is voor de regio meer dan een alternatief om verbreding van de bak bij Amelisweerd te voorkomen. Het ARU zorgt voor beperktere groei van het autoverkeer ten opzichte van het Tracébesluit, ook op het onderliggend wegennet. De mogelijkheden om nieuwe woongebieden te ontsluiten (o.a. Rijnenburg) zijn daardoor bij het ARU minstens hetzelfde als bij het Tracébesluit.

De betere bereikbaarheid voor fietsers, voetgangers, ov-gebruikers én automobilisten zal een gunstig effect hebben op het ruimtelijk en economisch functioneren van stad en regio.

Bevestiging door expertpanel

Vanaf de start van de ontwikkeling van het ARU heeft een panel van experts kritisch meegekeken met het plan en erover geadviseerd. Dit panel bestaat uit:

 • Prof. dr. Henk Meurs, gespecialiseerd in ruimtelijke ontwikkelingen en mobiliteit aan de Radboud Universiteit

 • Prof. dr. ir. Eric van Berkum, gespecialiseerd in verkeer en vervoer aan de TU Twente

 • Prof. dr. Bert van Wee, gespecialiseerd in transportbeleid aan de TU Delft

Het expertpanel heeft geconstateerd dat nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen adequaat zijn meegenomen bij de ontwikkeling en analyses van het ARU. De gepresenteerde conclusies zijn navolgbaar vanuit de uitkomsten van het onderzoek. Het expertpanel waardeert het brede beoordelingskader en verwacht dat de uitkomsten van de analyses voldoende bruikbaar zijn voor besluitvorming.

Op weg naar besluitvorming

De komende tijd brengen we samen met het Rijk in beeld welke extra informatie de minister van IenW nodig heeft om het ARU te omarmen en welke procedures er nodig zijn om tot realisatie te komen. Daarna kunnen we samen met het Rijk een globale planning opstellen.

Gemeente Utrecht & Provincie Utrecht
Alternatief Ring Utrecht
In opdracht van:
Een gelijkwaardig alternatief
Colofon
Conclusie

Mede ondertekend door:

Najaar 2023


Wilt u contact opnemen? Dit kan door een mail te sturen naar 
alternatiefA27@utrecht.nl

Alternatief om regio Utrecht duurzaam en voor iedereen bereikbaar te houden

Regio Utrecht presenteert een alternatief voor het Tracébesluit Ring Utrecht

Colofon

Conclusie 

Alternatief Ring Utrecht 
In opdracht van:  

Gemeente Utrecht & Provincie Utrecht  

Mede ondertekend door: 

Najaar 2023

Colofon 

Een gelijkwaardig alternatief 

In het Coalitieakkoord Rutte IV staat dat de alternatieve invulling voor de A27/Amelisweerd zonder verbreding van de bak wordt uitgevoerd op voorwaarde dat die de bereikbaarheidsproblematiek op gelijkwaardige wijze oplost. De modelberekeningen laten zien dat het ARU een gelijkwaardige en verkeersveilige oplossing biedt voor de bereikbaarheid.

De maatschappelijke baten van het Tracébesluit en het ARU zijn vergelijkbaar, maar de kosten van het Tracébesluit zijn aanzienlijk hoger. De baten-kostenratio van het ARU is ook zonder de invoering van Betalen naar Gebruik boven de 1 (positief). In de besluitvorming wordt ook gekeken naar kwalitatieve maatschappelijke baten, zoals welzijn. Ook op deze aspecten laat het ARU een positiever resultaat zien dan het Tracébesluit.

Leefbaarheid en uitvoerbaarheid 

Het ARU beperkt de kosten en de bouwrisico’s in vergelijking met het Tracébesluit. Het gaat uit van de huidige breedte van de A27, zodat verbreding en daarmee verdere aantasting van landgoed Amelisweerd wordt voorkomen. Bovendien draagt het ARU positief bij aan de leefbaarheid in de regio en heeft het een lagere stikstof- en CO2-uitstoot.

 

Antwoord op verstedelijkingsopgave 

Het ARU is voor de regio meer dan een alternatief om verbreding van de bak bij Amelisweerd te voorkomen. Het ARU zorgt voor beperktere groei van het autoverkeer ten opzichte van het Tracébesluit, ook op het onderliggend wegennet. De mogelijkheden om nieuwe woongebieden te ontsluiten (o.a. Rijnenburg) zijn daardoor bij het ARU minstens hetzelfde als bij het Tracébesluit.

De betere bereikbaarheid voor fietsers, voetgangers, ov-gebruikers én automobilisten zal een gunstig effect hebben op het ruimtelijk en economisch functioneren van stad en regio.

 

Bevestiging door expertpanel 

Vanaf de start van de ontwikkeling van het ARU heeft een panel van experts kritisch meegekeken met het plan en erover geadviseerd. Dit panel bestaat uit:

 • Prof. dr. Henk Meurs, gespecialiseerd in ruimtelijke ontwikkelingen en mobiliteit aan de Radboud Universiteit

 • Prof. dr. ir. Eric van Berkum, gespecialiseerd in verkeer en vervoer aan de TU Twente

 • Prof. dr. Bert van Wee, gespecialiseerd in transportbeleid aan de TU Delft

Het expertpanel heeft geconstateerd dat nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen adequaat zijn meegenomen bij de ontwikkeling en analyses van het ARU. De gepresenteerde conclusies zijn navolgbaar vanuit de uitkomsten van het onderzoek. Het expertpanel waardeert het brede beoordelingskader en verwacht dat de uitkomsten van de analyses voldoende bruikbaar zijn voor besluitvorming.

Op weg naar besluitvorming 

De komende tijd brengen we samen met het Rijk in beeld welke extra informatie de minister van IenW nodig heeft om het ARU te omarmen en welke procedures er nodig zijn om tot realisatie te komen. Daarna kunnen we samen met het Rijk een globale planning opstellen.

Planning en uitvoerbaarheid     

Beperkte risico’s, hinder en kosten 

Het aanpassen van de weginfrastructuur is over het algemeen duur en ingrijpend. Met ons alternatief beperken we de kosten en risico’s. Onderdelen van pijler 1 (Verbeteren van alternatieven voor de auto) en pijler 3 (Beter benutten van het wegennet) kunnen sneller worden gestart en sneller leiden tot positieve reistijdeffecten. Ten tijde van de uitvoering van de infrastructurele maatregelen uit pijler 2, heeft de weggebruiker meer alternatieven beschikbaar. Dat zal de hinder beperken tijdens de uitvoering van de werkzaamheden binnen de bak.

Het ARU in vergelijking met het Tracébesluit

Het ARU in vergelijking met het Tracébesluit

Het ARU in vergelijking met het Tracébesluit

Het ARU in vergelijking met het Tracébesluit

Verbetering bereikbaarheid in cijfers

Het ARU in vergelijking met het Tracébesluit

Gezondheid    

Betere luchtkwaliteit en meer lichaamsbeweging  

Een verminderde groei van het autoverkeer draagt bij aan een gezonde regio. Ten opzichte van de situatie in 2040 zonder ingrepen leidt het ARU tot: 

 • Minder geluidsemissies (enkele tienden van een dB tot circa 1 dB). De afname is echter dermate beperkt dat deze geen impact hebben op de benodigde geluidsmaatregelen. Alle geluidsmaatregelen zoals opgenomen in het Tracébesluit maken onderdeel uit van het ARU, ook de bovenwettelijke maatregelen uit de bestuursovereenkomst A27/A12 Ring Utrecht.

 • Meer actieve mobiliteit: fietsen en lopen draagt bij aan een actievere levensstijl en helpt ouderen langer actief te blijven. 

 Het ARU levert een bijdrage aan de mobiliteitstransitie: een deel van de automobilisten reist minder of gaat reizen met ov of actieve vormen van mobiliteit. Hierdoor verandert in 2040 de vervoerswijzeverdeling zoals hieronder weergegeven.

Leefomgeving en klimaat   

Minder uitstoot van CO2 en stikstof  

Het beperken van de groei van het aantal auto’s op de snelwegen en de onderliggende regionale en lokale wegen heeft een positieve impact op de leefbaarheid. Ten opzichte van de situatie in 2040 zonder ingrepen leidt het ARU tot: 

 • Minder uitstoot van CO2 en daarmee een bijdrage aan de klimaatopgave. 

 • Minder uitstoot van stikstof, waardoor er meer stikstofruimte overblijft voor woningbouw en andere belangrijke opgaven. 

Verkeersveiligheid  

Minder ongevallen op de A12 en A27 

Het ARU is om de volgende redenen een verkeersveilig alternatief: 

 • Voor de A27 en de bak bij Amelisweerd worden in beide richtingen weefvakken toegepast met 2x6 rijstroken. De keuze voor versmalde rijstroken zorgt dat er in de bak ruimte is voor vluchtstroken. De maximumsnelheid van 80 km/uur zorgt dat aan de ontwerprichtlijnen en daarmee ook aan de veiligheidsvereisten wordt voldaan. 

 • In knooppunt Rijnsweerd wordt de verbindingsboog tussen A28 en A27 in zuidelijke richting vervangen door een fly-over. 

 • Doordat er minder auto’s en minder sluipverkeer op regionale en lokale wegen zullen rijden, wordt het ook in de wijken veiliger. 

Per onderwerp beoordelen we de verwachte effecten voor het jaar 2040, in vergelijking met de verwachte situatie in 2040 zonder ingrepen (de referentiesituatie). Bij elk onderwerp laten we apart zien hoe het ARU presteert ten opzichte van het Tracébesluit.  

 • Bereikbaarheid 

 • Verkeersveiligheid 

 • Leefomgeving en klimaat 

 • Gezondheid 

 • Planning en uitvoerbaarheid 

Bereikbaarheid  

Reistijdwinst en minder drukte op lokale en regionale wegen 

We verbeteren niet alleen de bereikbaarheid voor automobilisten, maar ook voor fietsers, voetgangers en ov-gebruikers. Die verbetering is op verschillende manieren meetbaar. Ten opzichte van de situatie in 2040 zonder ingrepen leidt het ARU tot: 

 • Kortere reistijden op het hoofdwegennet.  

 • Minder (sluip)verkeer op lokale en regionale wegen. 

 • Robuuster mobiliteitssysteem door investeringen in weg, fiets én ov.

 • Betere bereikbaarheid van arbeidsplaatsen en voorzieningen zoals horeca en zorg: reizigers kunnen binnen dezelfde tijd verder reizen en daarmee meer arbeidsplaatsen en voorzieningen bereiken. 

Goede bereikbaarheid, veiligheid én leefbaarheid  

We hebben diverse ingenieurs- en adviesbureaus laten doorrekenen wat de effecten van het ARU zijn. Naast een beoordeling aan de hand van verkeersmodellen, haalbaarheid en kosten, hebben we ook gekeken naar de impact op brede welvaart. Met brede welvaart bedoelen we de kwaliteit van leven voor verschillende inwoners en verkeersdeelnemers. Om de impact op die brede welvaart te bepalen hebben we een breed beoordelingskader opgesteld, gebaseerd op recente inzichten. 

Wat is het effect? 

Pijler 3: Beter benutten van
het wegennet

De derde pijler van ons alternatief is dat we zorgen voor een betere verdeling van het verkeer rondom Utrecht over het netwerk en over de dag. Bij die betere verdeling is een belangrijke rol weggelegd voor de Noordelijke Randweg Utrecht (NRU) en het bredere wegennet.

Pijler 2: Vergroten van de wegcapaciteit  

Ook wanneer de groei van het aantal automobilisten beperkt wordt, blijft het nodig om aanpassingen te doen aan de weginfrastructuur. Hiermee vergroten we op een verkeersveilige manier de capaciteit van de A12 en de A27 en daarmee de doorstroming:  

 • De capaciteit van de A27 ten noorden van knooppunt Rijnsweerd en de A12 wordt op dezelfde manier vergroot als hoe het is uitgewerkt in het Tracébesluit, namelijk door het toevoegen van capaciteit op de knooppunten en parallelbanen. 

 • De capaciteit van de bak bij Amelisweerd wordt vergroot door van 10 rijstroken naar 12 versmalde rijstroken te gaan, passend binnen de ontwerprichtlijnen voor autosnelwegen. 

 • Tussen de knooppunten Lunetten en Rijnsweerd wordt de maximumsnelheid teruggebracht tot 80 km/u, waardoor de verkeersveiligheid verbetert. 

 • De verbindingsboog tussen A28 en A27 in zuidelijke richting bij knooppunt Rijnsweerd wordt vervangen door een nieuwe fly-over, voor meer capaciteit en verbeterde verkeersveiligheid. 

Pijler 1: Verbeteren van alternatieven voor de auto  

Aanvullend op deze maatregelen, zullen ook andere (regionale en landelijke) ontwikkelingen eraan bijdragen dat mensen in de toekomst vaker voor de fiets of het ov kiezen: 

 • Het voornemen van de gemeente Utrecht om parkeerbeleid aan te scherpen en betaald parkeren in te voeren in de hele stad.  

 • De afspraak van het kabinet in het Coalitieakkoord om vanaf 2030 naar een systeem van Betalen naar Gebruik te gaan. 

Met het ARU nemen we daarom verschillende concrete maatregelen om regionale automobilisten te verleiden de auto vaker te laten staan: 

Voor veel automobilisten op de A27 kan een ander vervoersmiddel of reizen buiten de spits een goed alternatief zijn. Dat blijkt uit onze analyses van het verkeer.  

Sturen op zowel vraag als aanbod van autoverkeer  

Met het ARU streven we naar een langetermijnoplossing. Wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van uitbreiding van weginfrastructuur heeft aangetoond dat extra rijstroken niet alleen bestaande weggebruikers faciliteren, maar ook nieuwe weggebruikers aantrekken. Alleen inzetten op wegverbreding biedt dus geen structurele oplossing tegen files.  

Onze aanpak bestaat daarom uit drie pijlers: 

 • Pijler 1: Verbeteren van alternatieven voor de auto

 • Pijler 2: Vergroten van de wegcapaciteit 

 • Pijler 3: Beter benutten van het wegennet 

Bereikbaarheid  

Verkeersveiligheid 

Leefomgeving en klimaat 

Gezondheid 

Samenvatting

Lees meer over de geplande reconstructie van de NRU 

Bekijk de aanpassingen van de bak bij Amelisweerd 

Lees hier hoe we in het ARU met Betalen naar Gebruik omgaan

Versnelling van het openbaar vervoer 

Afspraken met werkgevers, onderwijsinstellingen en grote publiekstrekkers 

Uitbreiding en verbetering van P+R voorzieningen en mobilliteitshubs 

Uitbreiding en verbetering van het fietsnetwerk  

Bekijk onze analyses van
het verkeer 

Lees hier over de afspraak in het Coalitieakkoord van Rutte IV 

Lees meer over de verstedelijkingsopgave

Alternatief plan  

De regio Utrecht heeft van het Rijk de ruimte gekregen om een alternatief plan uit te werken voor het Tracébesluit, om daarmee de geplande verbreding van de bak van de A27 bij Amelisweerd te voorkomen. De eerdergenoemde regionale en landelijke ontwikkelingen zijn gebruikt om tot een effectieve en duurzame alternatieve oplossing te komen: het Alternatief Ring Utrecht (ARU).  

Landelijke en regionale opgaven zorgen voor nieuw perspectief 

In 2020 heeft de minister van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) het Tracébesluit A27/A12 Ring Utrecht getekend, met als onderdeel het verbreden van de A27 ter hoogte van Amelisweerd. De planvorming van het Tracébesluit startte al in 2006. Sindsdien is er veel veranderd. Dat geeft aanleiding om opnieuw te kijken naar de opgave en de oplossing. 

Regionale ontwikkeling  

De regio Utrecht groeit. Om die groei mogelijk te maken moeten we ruimte creëren. Niet alleen ruimte om te bouwen, maar ook ruimte om te verblijven en om te bewegen. Dit vraagt om ‘compacte verstedelijking’, met minder (geparkeerde) auto’s en een grotere rol voor de fiets en het ov.  

  

Maatschappelijke vraagstukken 

Heel Nederland heeft te maken met uitdagende maatschappelijke vraagstukken. Klimaatverandering, stikstof, beperkte financiële middelen en schaarse ruimte maken dat we mobiliteitsvraagstukken nu op een andere manier beoordelen. De opgave rondom de Ring A27/A12 verdelen we daarom onder in vier thema’s:

Alternatief Ring Utrecht

Het Rijk heeft de regio Utrecht de mogelijkheid gegeven om een alternatief plan uit te werken voor de verbreding van de A27, onderdeel van de Ring Utrecht (Tracébesluit). Dit alternatief gaat uit van vergroting van de wegcapaciteit binnen de bak bij landgoed Amelisweerd waarmee we ruimte bieden voor het doorgaand verkeer en een goede bereikbaarheid realiseren. Aantasting van dit landgoed wordt hiermee voorkomen.  De regio Utrecht biedt dit alternatief aan aan het Rijk dat verantwoordelijk is voor de Ring Utrecht. De regio gaat met het Rijk het gesprek aan over het alternatief, om het samen verder uit te werken en waar nodig aanvullend onderzoek te doen.

Met het Alternatief Ring Utrecht (ARU) wil de regio bijdragen aan het realiseren van diverse landelijke en regionale maatschappelijke opgaven:

 • Bereikbaarheid 

 • Verkeersveiligheid 

 • Leefomgeving en klimaat 

 • Gezondheid 

 • Woningbouw  

Het ARU berust op drie pijlers: 

 • Verbeteren van alternatieven voor de auto, in combinatie met het ontmoedigen van autogebruik door parkeerbeleid en met het stimuleren van spitsmijding.

 • Vergroten van de wegcapaciteit van de knooppunten Rijnsweerd en Lunetten en de bestaande snelweg A27 bij Amelisweerd, door de beschikbare ruimte in de bak slim te benutten.

 • Beter benutten van het wegennet. 

Analyses van deskundige bureaus en een panel van onafhankelijke experts tonen aan dat het ARU zorgt voor een gelijkwaardige bereikbaarheid, doorstroming en verkeersveiligheid ten opzichte van het Tracébesluit. Het ARU sluit beter aan op de klimaat- en stikstofopgave en voorkomt aantasting van het landgoed Amelisweerd. Verder vallen de kosten van de realisatie van het ARU lager uit dan die van het Tracébesluit.

Wat is ons alternatief? 

Waarom een alternatief?